Một chút chua, một chút cay, một chút ngọt và một chút làm người ta say đắm nhớ lâu – những đặc tính chung đó của các loại rượu…